วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แอนแทรกโนสในมันสำปะหลัง

มกราคมหลายพื้นที่มีฝนแต่ตกในเวลาที่แตกต่างกัน กำแพงเพชรก็ตกวันที่ 20 กว่า ๆ ทางตอนล่างแถวๆวังชะพลู ขาณุฯ ตก 21 มค ประมาณ 80 มิล. พอมาดูที่สถานีอุตุกำแพงเพชร ซึ่งอยู่อ.เมือง ฝนตกระหว่าง 23-26 มค แต่ปริมาณน้อยกว่า ประมาณ 20 มิล ฝนรอบนี้ถ้าแปลงที่ไม่มีหญ้าเลยและเป็นที่ลาดชันก็จะถูกน้ำชะล้างไป ใบมันก็จะมากองอยู่ท้ายแปลง
รอบนี้ก็ทำให้มีสภาพเหมาะสมกับการเข้าทำลายของแอนแทรกโนส มันที่ทนทายปรับตัวได้ก็สามารถหยุดการทำลายและงอกตาใหม่ทดแทน

รอยโรคสวยๆ ชัดเจน พบแถว ๆ คลองขลุง

มะกรูด 1 เดือนหลังได้รับฝนเดือนมกราคม


ประมาณ 1 เดือนหลังได้รับฝนเดือนมกราคม เย็นวันที่ 15 ใบที่แตกใหม่อายุพอเก็บได้ไม่แก อ่อนเกินไป

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หัวยบง 80 ไม่ลงหัวในพื้นที่วังชะพลู การเรียนรู้ที่จะปลูกมันให้ยั่งยืน

วังชะพลู ตำบลนี้เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ พื้นที่นี้มีหลายพันธุ์ปลูก เกษตรกรเคยกระตือรือล้นที่จะหาพันธุ์มันใหม่ ๆ มาปลูก แต่หลังจากที่มีหน่วยงานเข้ามาทำแปลงพันธุ์ให้เกษตรกรเลือก ช่วงยังไม่เก็บเกี่ยวก็ให้คะแนนใครจะเป็นนางงามในใจแต่ละคน แต่พอเก็บเกี่ยวผลผลิต ความคิดก็เปลี่ยนไป พันธุ์ไม่สำคัญ การดูแลรักษาสำคัญกว่ามาก


มาสำรวจปัญหาห้วยบง 80 ไม่ลงหัวกับนัองๆ พบว่า เป็นกระจายๆ ทั่วแปลง สมมติฐาน สภาพอากาศ(ปลูกช่วงกพ มีค58)เนื่องจากหลายแปลงที่ปลูกในช่วงนี้ก็เจอทั้งที่ให้น้ำและอาศัยน้ำฝน ตำแหน่งของลำที่ใช้เป็นท่อนพันธุ์เนื่องจากเราพบกระจายทั่วไป ส่วนการปักลึกน้ำขังอาจไม่ใช่ปัจจัยหลัก เนื่องจากในพันธุ์อื่นเราไม่พบอาการนี้ คือไม่พบในระยอง 7 หรือน้องแบม และไม่เจออาการไส้เดือนฝอยจึงตัดเรื่องนี้ออกไปได้ สาเหตุชัดเจนยังไม่อาจระบุได้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็หลีกเลี่ยงพันธุ์ห้วยบง 80
การดูแลรักษาดิน ด้วยการเติมอินทรีย์วัตถุที่หาได้ เช่น กากตะกอนโรงแป้ง รายที่หาได้ง่ายก็ใส่มาก เช่น  4 ตัน/ไร่  ปลูกระยอง 11 ระยอง 86-13  และ CMR43-08-89 ด้วยความกังวลเรื่องกากตะกอนมันที่นำมาใส่ เพราะหลังฝนตกจะแสดงอาการขึ้นต้นมาก และบางส่วนขุดเก็บเกี่ยวแล้วพบว่ามีที่รากไม่ลงหัวทั้ง ไที่พันธุ์เป็นมันหัวดก
การไว้หญ้าบ้างหลังอายุ 3-4 เดือนหนือพุ่มคลุมดินแล้วทำกันมากขึ้นช่วยชะลอน้ำลดการชะล้างเห็ยชัดเจน เพราะปีนี้ฝนมัดจะมาแบบดุุๆ และหลายแปลงปีนี้ปลูกปอเทือง ปรับระยะปลูกให้เหมาะสมกับพันธุ์และสภาพพื้นที่ อีกรายหนึ่งก็พอใจกับการปลูกหลายพันธุ์ ลดความเสี่ยง พอใจระยอง 7 ขยายเลือกที่ให้เหมาะระยะให้เหมาะ 80 100 120 140 ซม.ไล่จากบนลงล่างตามความอุดมสมบรูณ์ของดิน แต่เรื่องจัดการหญ้าช่วงปลายฝนต่อแล้ง ก็ยังเสี่ยงว่าถ้ากำจัดแล้วฝนตกหนักอย่างเมื่อฝนตกเดือนที่ผ่านมาการฉีดยากำจัดวัชพืชทำให้ดินชะล้างมาก ใบมันที่ร่วงก็ไหลไปกับน้ำ แม้ว่าน้ำจะเป็นเรื่องจำเป็นแต่เป็นไปได้ยากที่จะให้น้ำในพื้นที่ปลูกมันทั้งหมดเพราะจะเจอปัญหา เช่น ที่เกษตรกรเล่าเรื่องการจัดการตะกอนและการอุดตันของท่อน้ำ ปัญหาน้ำต้นทุนทั้งไม่เพียงพอและคุณภาพน้ำที่ลดลงเมื่อฝนตก สุดท้ายเกษตรกรก็ตัดสินใจได้ถูกทาง

มันสำปะหลังกับการให้น้ำ ปอเทือง

มาเยี่ยมลุงอุบล ช่วงนี้ช่วงเก็บมันเสร็จแล้ว กำลังทยอยปลูกใหม่ ปีนี้มันข้ามปีผลผลิตลดลง ประมาณ 8 ตัน/ไร่ ลดลงประมาณ 20 % สาเหตุใหญ่ก็คือสภาพอากาศปี 2558 กว่าฝนจะมาก็กลางเดือนกรกฏาคม 58 ปี 58 นี้เลยตัดสินใจวางระบบน้ำ มีหลักการให้น้ำคือ พยุงให้ข้ามแล้งไปได้


มันสำปะหลังในแปลงที่มีการให้น้ำเท่าที่สังเกตจากหลาย ๆ แปลงพบว่า การลงหัวและลักษณะต้นเปลี่ยนไป เช่น แปลงนี้ปลูก 6 กค ระยะปลูก 1*0.8 ให้น้ำก่อนปลูกครั้งเดียว ฝนก็มา แล้วก็ไม่ได้ให้อีกเลย มาปลายฝน ก็มาให้ช่วง พย เพื่อลองสายว่าตัน รั่วไหม และอีก 3 ครั้ง ต้นสูง ข้อห่าง ตัดต้น 12 กพ เพิ่ือไว้ข้ามปี
นอกจากนี้ก็ทราบจากเกษตรกรว่าจังหวัดมีโครงการมันน้ำหยด 250 ราย ใช้ความรู้อบรม วิเคราะห์ดินและอุปกรณ์ เช่น ท่อ ถัง ปั๊ม รวม 30,000 บาท/ราย สำหรับปลูก 5 ไร่
ปีนี้หลายพื้นที่ปลูกปอเทืองกันมาก และเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการปลูกปอเทืองมาก ไม่มีแมลงรบกวนทำให้เสียหาย น่าจะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ดี ควรจะให้เกษตรกรเก็บเมล็ดก่อนการไถกลบ เพราะหลังจากนี้ก็เข้าสู่หน้าแล้งแล้วไถกลบเฉย ๆโดยไม่เก็บเมล็ดก็สูญเสียเวลาและโอกาสไปเปล่าๆ  

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ปลูกข้ามแล้ง

1-2 กพ 59 เก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง แปลงนี้ปลูกหลายพันธุ์แล้วเคยมาวัดการสังเคราะห์แสงในสภาพเครียสน้ำ บางส่วนใบทิ้งเกือบหมด บางส้วนก้ยังมีใบมาก และยังมาเจอฝนตกหนักในช่วง 24-26 มค 59 ฝนตกลงมารวมกันมากกว่า 20 มม. วันที่เก็บดินยังชื้นอยู่ ใบใหม่ออกมาแล้ว 2-3 ใบ
เป็นสัญญานไม่ดีเวลาแล้งแล้วมีฝนเพราะจะทำให้แป้งลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะพันธุ์ CMR43-08-89 แป้งลดลงเร็วมาก ส่วนพันธุ์ระยอง86-13 แป้งประมาณ 26-29 % ลงช้ากว่า ระยอง 11 แป้งประมาณ 23-25 %

CMR43-08-89 แป้งลงมาก 2 รอบแล้ว จากการเจอฝนในช่วงแล้ง แต่ก็ไม่มีคำตอบว่าถ้าปลูกต่อแป้งจะขึ้นอีกมากไหม พันธุ์นี้เหมาะกับการปลูกอายุสั้นจริงๆ พอที้งใบแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวพันธุ์นี้ เคยเก็บแป้งในช่วงแล้งก็ประมาณ 23 %วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

ฝนตกเดือนมกราคม

ฝนตกวันที่ 11 มคที่เกษตร วันที่ 14 ตกอีกที่บริเวณแยกพงษ์เพชรแต่เกษตรไม่ตก
สภาพอากาศที่แปลกมากปีนี้ หรืออาจแปลกมาหลายปีแต่ไม่ได้สังเกตกันเอง เกษตรกรเป็นนักสังเกตุนะ หรือถ่ายทอดภูมิปัญญาในการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศมาสู่คนรุ่นต่อๆมา ปีนี้อากาศไม่เย็นทางภาคอิสาน เกษตรกรทางนครพนมไม่ปลูกกะหล่ำ แต่เลือปลูกหอมแดงแทน เพราะว่าถ้าปลูกไปคงเจอปัญหาแมลงรบกวนมาก ปีนี้อากาศจะเย็นพอให้ลิ้นจี่ที่นครพนมออกดอกไหม ยังต้องรอดู ความเย็นถ้าอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลา ก็จะทำให้เกิดปัญหากับพืชผลการเกษตร
ทางกำแพงเพชร ช่วงพย.ความแห้งแล้งเริ่มเข้ามาเยือนดูมันสำปะหลังว่าเริ่มมีเพลี้ยแป้งและไรแดงเข้าทำลาย แต่ธันวาคมก็มีอากาศเย็นและมีฝนเล็กน้อย จนมกราคม 59 ปริมาณของแมลงไม่มากนักยังควบคุมได้ ต่างจากปีก่อนที่ไรแดงระบาดรุนแรง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

29กรกฎาคม58 ฝนตกประมาณ40 มิล ช่วยชีวิตต้นไม้หลายต้น

ที่หากจากตัวเมืองสุพรรณบุรีลงมาทางใต้สัก 1 กิโล ปีนี้แล้งมากฝนตกรอบแรกช่วงสงกรานต์มากหน่อยแล้วก็หายไปเลยมาตดอีกที่ก็ 29 กรกฎาคม 58 ฝนตกประมาณ 40 มิล ช่วยชีวิตต้นไม้หลายต้น แต่ก็ไม่รอดหลายต้น 1 สัปดาห์หลังฝนตกก็เห็นผล มะม่วงตาย 1 ต้น น้อยหน่า 3 ต้น ไผ่เหี่ยวในช่วงเช้ามาเดือนเศษหลังจากฝนตก 1 คืนฝนที่เหี่ยวก็เขียวสดใสขึ้นมา น้อยหน่าเพชรปากช่องที่แตกยอดมาตั้งแต่ฝนเดือนมีนาคม ยอดสีออดน้ำตาลคล้ำ ๆ 1-2 วันหลังฝนตกยังไม่หายคล้ำ แต่ 1 สัปดาห์แล้วก็ยอดสีสดใส ที่งามมากก็หญ้า 1 สัปดาห์มะม่วงแทงยอดใหม่ขนาดสัก 2-4 นิ้ว ฝนตกมาอไรก็ดูดีไปหมด ปีนี้ขุดหลุมเล็กๆ ดักน้ำไว้ไม้อยากให้ไหลทิ้งไป ขอให้มีเวลาลงดินได้ลึก ๆ ดีกว่า ซึ่งหากคล้ายกับปีก่อนที่ฝนมามากในช่วงปลายฝนจะได้เก็บกักไว้ในดิน พืชปีที่ผ่านจึงมีดอกผลให้ได้กินมากมาย